logo
  •     Địa điểm: Quận 11, TP.HCM
  •   Ngày mở bán: 30/03/2018
  •   Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc 11
  •   Ngày khởi công: 25/07/2016
  • 1 tỷ 8
  •     Địa điểm: Quận 11, TP.HCM
  •   Ngày mở bán: 30/03/2018
  •   Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc 11
  •   Ngày khởi công: 25/07/2016
  • 1 tỷ 8